Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.
Twój koszyk 0 zł
Kategorie
PL / zł

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.CACHORRO.PL

 

Dane kontaktowe Sklepu:

Cachorro Karolina Pawicka

ul. Chełmska 48A

30-238 Kraków

NIP: PL 677 223 43 04

Wszelkie zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres sklep@cachorro.pl lub pod numerem telefonu +48 506 264 925 (opłata wg cennika właściwego operatora).

 

§1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Cachorro - Sklep internetowy, dostępny pod adresem www.cachorro.pl, którego właścicielem jest Karolina Pawicka.

2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu.

3. Konsument - zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej, nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca - zgodnie z art. 431 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

5. Konto - profil utworzony przez Klienta w procesie rejestracji w Sklepie internetowym www.cachorro.pl.

6. Hasło - szereg znaków i cyfr, wprowadzonych przez Klienta w procesie rejestracji w Sklepie. 

7. Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1740).

8. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu i zakupu dostępnego towaru oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.cachorro.pl, zwanego dalej „Sklepem”.

9. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

10. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.cachorro.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.

11. Towar - produkty prezentowane w Sklepie internetowym www.cachorro.pl.

12. Koszyk - miejsce, w którym Klient podaje szczegółowe informacje, dotyczące składanego Zamówienia (tj. rodzaj i ilość zamawianych sztuk towaru, adres dostawy, kontakt, dane do faktury, sposób płatności, itp. …).

13. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Firmą Cachorro Karolina Pawicka, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

14. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 287).

15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 344).

16. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

§2. Postanowienia ogólne

1. Poniższy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w naszym Sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.cachorro.pl, którego Właścicielem jest Karolina Pawicka, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Cachorro Karolina Pawicka z siedzibą w Krakowie, ul. Chełmska 48A, 30-238 Kraków, NIP PL6772234304, REGON 368152740, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEiDG), prowadzonej przez Ministra Właściwego ds. Gospodarki.

2. Regulamin obowiązuje dla wszystkich Zamówień składanych przez Konsumentów i Przedsiębiorców za pośrednictwem naszego Sklepu internetowego.

a) Konsumentem jest - zgodnie z art. 22 Kodeksu Cywilnego - osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

b) Przedsiębiorcą jest - zgodnie z art. 43 Kodeksu Cywilnego – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Inne Regulaminy i Ogólne Warunki Handlowe stosowane przez Przedsiębiorców nie znajdują zastosowania (staną się one częścią Umowy wyłącznie, gdy udzielimy na to wyraźnej, pisemnej zgody).

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. W Regulaminie zostały określone w szczególności:

     a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu;

     b) warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego;

     c) zasady zawierania Umów sprzedaży, z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;

     d) warunki dostawy;

     e) ceny i metody płatności;

     f) informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz ich przetwarzania;

     g) informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy oraz reklamacji.

5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: dostęp do komputera (laptopa, tabletu) podłączonego do sieci Internet, posiadającego aktualną wersję przeglądarki internetowej w wersji nie starszej niż 3 miesiące (tj. przede wszystkim Mozilla FireFox, Google Chrome). W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów) wymaga korzystania z następujących systemów operacyjnych i przeglądarek: Android 6 oraz kolejne wersje, iOS 13 oraz kolejne wersje. Dodatkowo w ustawieniach przeglądarki zaleca się włączenie możliwości obsługi skryptów JavaScript oraz zapisu plików Cookies.

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.cachorro.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk (Regulamin dostępny jest w formie pliku PDF).

7. Nasz Sklep internetowy działa w ramach kodeksu dobrych praktyk Trusted Shops. Dobrowolnie podporządkowaliśmy się „Kryteriom jakości Trusted Shops”, z którymi można zapoznać się na stronie https://www.trustedshops.pl/.

 

§3. Zasady korzystania ze Sklepu

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć Zamówienie bez dokonywania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.

4. W trakcie składania Zamówienia bez dokonywania rejestracji w Sklepie lub procesu rejestracji, Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał niezbędne dane osobowe, służące do założenia konta:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania lub pobytu,

c) numer telefonu,

d) adres e-mail,

e) numer NIP (w przypadku, gdy konto zakłada Przedsiębiorca).

5. Cachorro może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Właściciela za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, lub godzące w jego dobre imię.

6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uzyskania uprzedniej zgody Cachorro.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania w sieci Internet,

b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

c) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

d) niepodejmowania działań takich, jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

e) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Cachorro,

f) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 

§4. Procedura składania Zamówień

1. Klient może złożyć Zamówienie:

a) za pośrednictwem skrzynki e-mailowej: sklep@cachorro.pl,

b) za pośrednictwem Sklepu internetowego,

c) telefonicznie.

2. Przebieg składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu:

a) należy wejść na stronę www.cachorro.pl;

b) przeglądając określony rodzaj asortymentu (szelki, smycze, obroże, itd. …), znajdującego się w górnej części głównej strony Sklepu, Klient wybiera interesujący go Towar poprzez kliknięcie na jego zdjęcie lub opis (dzięki temu Klient ma możliwość zapoznania się ze szczegółowym opisem danego produktu);

c) wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez naciśnięcie okna „KUP TERAZ”, oznaczającego dodanie ich do Koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru ilości i rodzaju Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji zgód oznaczonych, jako obowiązkowe, podanie danych osobowych niezbędnych do jego realizacji oraz naciśnięcie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Cachorro Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje automatycznie wygenerowaną przez system wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia.

Informacja: Wiadomość ta nie jest równoznaczna z oświadczeniem o przyjęciu Państwa oferty i zawarciem Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po weryfikacji Zamówienia przez obsługę Sklepu, tj. czy Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i akceptacji Państwa oferty, co następuje za pośrednictwem osobnej wiadomości e-mail z informacją o zatwierdzeniu Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Państwo takiej wiadomości, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zakupów, specyfikacji Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu / faktury VAT. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach Konta, po zalogowaniu.

 

§5. Warunki dostawy

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. W niektórych przypadkach do podanych cen produktów należy doliczyć koszty wysyłki. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem współpracujących z nami Firm Kurierskich, tj. między innymi InPost (paczkomaty lub przesyłki kurierskie), DPD lub DHL (wysyłka na palecie EURO). Dodatkowo nasz Sklep oferuje możliwość dostarczenia zakupionych przez Państwa produktów na terenie Krakowa i okolicznych miejscowości do 10 km. Koszty dostawy szczegółowo są wymienione przy składaniu Zamówienia oraz na stronie www.cachorro.pl w zakładce „Warunki dostawy”. Dodatkowo koszty dostawy każdorazowo są wskazywane w czasie składania Zamówienia.

3. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbiór osobisty następuje po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznym ze Sklepem pod numerem telefonu +48 506 264 925, celem umówienia terminu odbioru. Odbiór osobisty jest możliwy pod adresem: ul. Chełmska 48A, 30-238 Kraków.

4. Całkowity czas dostawy uzależniony jest od dostępności oferowanych Towarów oraz wyboru formy płatności przy składaniu Zamówienia.

W przypadku niektórych Towarów, w celu przyśpieszenia realizacji Zamówienia i rzetelnego wykonania Umowy, Sklep zleca wysyłkę bezpośrednio od Producenta lub współpracującej z nami hurtowni, o czym na bieżąco informuje Klienta poprzez wiadomość e-mail lub kontakt telefoniczny.

5. Przy wyborze „Odbiór osobisty”, czas odbioru zamówionego Towaru wynosi do 3 dni roboczych licząc od momentu zaksięgowania płatności na koncie przy dokonaniu zapłaty poprzez e-przelew/przelew bankowy/płatności odroczone „Kupuj teraz, zapłać później” lub PayPo.

6. Gdy w momencie składania Zamówienia Cachorro nie posiada danego produktu na magazynie, niezwłocznie informuje Klienta o tym fakcie. Cachorro może zaproponować podobny produkt, jeśli taki jest dostępny. Jednak jeżeli Klient nie wyrazi zgody na zamianę produktu lub nie będzie podobnego do zamawianego, w tej sytuacji Cachorro niezwłocznie dokona zwrotu płatności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

7. W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli Towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i niezwłoczny kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (§8 Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

 

§6. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).

2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za zamówione Towary poprzez:

- przelew bankowy na konto Sklepu nr 68 1140 2004 0000 3102 7705 7668 (mBank S.A.),

- e-przelew wykonany za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl,

- e-przelew wykonany za pośrednictwem bramki płatniczej banku mBank Paynow,

- płatności odroczone „Kupuj teraz, zapłać później” lub PayPo,

- przy odbiorze przesyłki u Kuriera (pobranie),

- bezpośrednio przy odbiorze osobistym w naszym Sklepie (gotówka lub płatność BLIK).

3. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym na konto naszego Sklepu - po dokonanym Zamówieniu - przesyłamy za pośrednictwem wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia, w którym znajdują się dane do zlecenia przelewu. Realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na naszym koncie bankowym pełnej kwoty, która jest wymagana za złożone Zamówienie. 

Uprzejmie informujemy, iż przy wyborze płatności „przelew bankowy”, termin zapłaty za zamówione Towary wynosi do 3 dni roboczych. W razie konieczności zmiany lub wydłużenia terminu należy niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem zakładki Kontakt, bezpośrednio na adres: sklep@cachorro.pl lub telefonicznie pod numerem +48 506 264 925. W razie braku wpłaty oraz kontaktu, Sklep anuluje zamówienie po 7 dniach od upływu terminu płatności.

4. Szczegółowe informacje o możliwych sposobach dokonywania wpłat, w tym o zintegrowanych z naszym Sklepem serwisach płatności internetowych oraz dostępnych rodzajach e-płatności, a także ewentualnych dodatkowych kosztach, dostępne są w trakcie składania Zamówienia oraz na głównej stronie naszego Sklepu w zakładce „Warunki płatności”

 

§7. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie zamówionego Towaru, lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik), i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie zamówionego Towaru.

Zgodnie z art. 38 i art. 38a Ustawy o prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu w szczególności do:

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

- produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia,

- produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po jego otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu),

- produktów, które po dostarczeniu (ze względu na swój charakter), zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Cachorro Karolina Pawicka, ul. Chełmska 48A, 30-238 Kraków lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: sklep@cachorro.pl. Mogą Państwo skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, dostępnego w załączniku Nr 1 do Regulaminu. Jednak nie jest to obowiązkowe (formularz w formie pliku PDF dostępny jest także w zakładce „Prawo do odstąpienia od umowy”). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo taką informację przed upływem przysługującego terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).

 

Warunki zwrotu Towarów zakupionych w Sklepie internetowym www.cachorro.pl:

a) Zwrotów można dokonać w następujących formach:

- za pośrednictwem Paczkomatów InPost 24/7: prosimy o wypełnienie formularza zwrotu i nadania paczki za pośrednictwem strony www.szybkiezwroty.pl.

- za pośrednictwem indywidualnie wybranej firmy kurierskiej.

- w przypadku rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, nasz Sklep zleci odbiór i poniesie koszt zwrotu.

Informacja: w przypadku wybrania formy zwrotu za pośrednictwem Paczkomatów InPost 24/7, ponosimy pełny koszt zwrotu przesyłki. Jeśli jednak Państwo wyślą produkt na własny koszt, zwrócimy go z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas

b) Zwracany produkt powinien być czysty i nie noszący śladów używania oraz starannie zapakowany, by nie doszło do uszkodzenia w trakcie transportu. Zalecamy, aby do przesyłki został dołożony dowód zakupu (paragon/faktura VAT), co ułatwi nam to późniejszą weryfikację i realizację zwrotu.

c) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy, wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

d) Prosimy o odesłanie lub przekazanie nam Towaru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Towar przed upływem 14 dni

 

§8. Reklamacje dotyczące Towarów

Ewentualnej reklamacji podlegają Towary, zakupione w Sklepie internetowym www.cachorro.pl. Jeżeli do zakupionych Towarów dołączane są gratisy, to reklamacji podlegają jedynie Towary.

Cachorro zobowiązuje się dostarczyć Towar wolny od wad. Sklep internetowy Cachorro, dostępny pod adresem www.cachorro.pl, który prowadzony jest przez Karolinę Pawicką, jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumie art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 - 5563 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową ujawniony w ciągu 2 lat od jego dostarczenia. W razie braku zgodności Towaru z Umową powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej na podstawie przepisów CEiDG.

 

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

Procedura postępowania reklamacyjnego:

Wszelkie reklamacje zakupionych produktów, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo (szczególnie rozdział 5a Ustawy o prawach konsumenta), lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy zgłosić w formie pisemnej bezpośrednio do Sklepu, poprzez przesłanie informacji:

- na piśmie na adres: Cachorro Karolina Pawicka, ul. Chełmska 48A, 30-238 Kraków,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@cachorro.pl,

- przy użyciu formularza kontaktowego, dostępnego na stronie Sklepu.

 

W składanej reklamacji zaleca się:

- podanie informacji, dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,

- określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (naprawa, wymiana Towaru na nowy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy - jeżeli wada jest istotna),

- podanie danych kontaktowych osoby składającej reklamację (ułatwi to i przyśpieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep).

 

Powyższe zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

W przypadku realizowania uprawnień z tytułu rękojmi, o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć Towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Zobowiązujemy się ustosunkować do każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Państwu Towaru.

 

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem (Przedsiębiorca – z wyjątkiem osób fizycznych zawierających Umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego, tzw. „quasi-konsumenci”, czyli przedsiębiorcy jednoosobowi korzystający z niektórych praw konsumentów):

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem (Przedsiębiorcą), na podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady.

 

§9. Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie

Cachorro nie jest producentem Towarów i na sprzedawane produkty nie udziela dodatkowej gwarancji. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

§10. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

Sklep internetowy Cachorro, dostępny pod adresem www.cachorro.pl, który prowadzony jest przez Karolinę Pawicką, podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości, które zostały zgłoszone przez Klientów.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Właściciela Sklepu internetowego www.cachorro.pl, o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu. Nieprawidłowości (rodzaj oraz datę jej wystąpienia) prosimy zgłaszać za pośrednictwem skrzynki e-mailowej: sklep@cachorro.pl.

 

§11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

1) Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1706).

2) Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny, działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1706).

3) Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR - http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i Przedsiębiorców, dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów, wynikających z zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Ponadto szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich (w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur), dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym:

https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

Informujemy, że zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między Cachorro, a Konsumentem jest: Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul. Ujastek 7, 31-752 Kraków dostępny pod adresem: http://www.krakow.wiih.gov.pl/. Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

§12. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Cachorro Karolina Pawicka, a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Cachorro Karolina Pawicka, a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu internetowego Cachorro.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Konsumenta i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

 

                                                                                                                                   

                                                                                                  ………………………….

                                                                                                            miejscowość i data 

NADAWCA:

………………………….

………………………….

………………………….

                                                                                                                CACHORRO Karolina Pawicka

                                                                                                                           ul. Chełmska 48A

                                                                                                                             30-238 Kraków

adres e-mail:             sklep@cachorro.pl

telefon kontaktowy: +48 506 264 925

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Ja / My(*) ………………….………. niniejszym informuję / informujemy(*) o moim / naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………… umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy / o świadczenie następującej usługi(*) ……………………………………………………………………..………………………...

 

Data zawarcia umowy1 / odbioru2 (*): …………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta (-ów): ……………………………………………………………………

Adres konsumenta (-ów): ……………………………………………………………………………...

Numer rachunku bankowego do zwrotu: ………………………………………………………………

 

 

                                                                                                                                   

                                                         ………………………….………………………….

                                                                                        data i podpis konsumenta (-ów) 

 

(*) Niepotrzebne skreślić

1      podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2      podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

Opublikowano: