Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.
Twój koszyk 0 zł
Kategorie
PL / zł

Reklamacje i zwroty.

REKLAMACJE I ZWROTY

 

Reklamacje dotyczące Towarów:

Ewentualnej reklamacji podlegają Towary, zakupione w Sklepie internetowym www.cachorro.pl. Jeżeli do zakupionych Towarów dołączane są gratisy, to reklamacji podlegają jedynie Towary.

Cachorro zobowiązuje się dostarczyć Towar wolny od wad. Sklep internetowy Cachorro, dostępny pod adresem www.cachorro.pl, który prowadzony jest przez Karolinę Pawicką, jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumie art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 - 5563 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

 

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

Procedura postępowania reklamacyjnego:

Wszelkie reklamacje zakupionych produktów, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy zgłosić w formie pisemnej bezpośrednio do Sklepu, poprzez przesłanie informacji:

- na piśmie na adres: Cachorro Karolina Pawicka, ul. Chełmska 48A, 30-238 Kraków,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@cachorro.pl,

- przy użyciu formularza kontaktowego, dostępnego na stronie Sklepu.

 

W składanej reklamacji zaleca się:

- podanie informacji, dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,

- określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana Towaru na nowy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy - jeżeli wada jest istotna),

- podanie danych kontaktowych osoby składającej reklamację (ułatwi to i przyśpieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep).

 

Powyższe zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

W przypadku realizowania uprawnień z tytułu rękojmi, o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć Towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Zobowiązujemy się ustosunkować do każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Państwu Towaru.

 

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem (Przedsiębiorca):

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem (Przedsiębiorcą), na podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady.

 

Informacja o dodatkowych gwarancjach przy sprzedaży Towarów w Sklepie:

Cachorro nie jest producentem Towarów i na sprzedawane produkty nie udziela dodatkowej gwarancji. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną:

Sklep internetowy Cachorro, dostępny pod adresem www.cachorro.pl, który prowadzony jest przez Karolinę Pawicką, podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości, które zostały zgłoszone przez Klientów.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Właściciela Sklepu internetowego www.cachorro.pl, o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu. Nieprawidłowości (rodzaj oraz datę jej wystąpienia) prosimy zgłaszać za pośrednictwem skrzynki e-mailowej: sklep@cachorro.pl.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

1) Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1706).

2) Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny, działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1706).

3) Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR - http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i Przedsiębiorców, dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów, wynikających z zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

Ponadto szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich (w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur), dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym:

https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 

Informujemy, że zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między Cachorro, a Konsumentem jest: Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul. Ujastek 7, 31-752 Kraków dostępny pod adresem: http://www.krakow.wiih.gov.pl/. Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Opublikowano:

Dołącz do newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami

Dołącz
* Pole obowiązkowe
Najniższa cena towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki