Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.
Twój koszyk 0 zł
Kategorie
PL / zł

Reklamacje i zwroty.

REKLAMACJE I ZWROTY

Ewentualnej reklamacji podlegają Towary, zakupione w Sklepie internetowym www.cachorro.pl. Jeżeli do zakupionych Towarów dołączane są gratisy, to reklamacji podlegają jedynie Towary.

Cachorro zobowiązuje się dostarczyć Towar wolny od wad. Sklep internetowy Cachorro, dostępny pod adresem www.cachorro.pl, który prowadzony jest przez Karolinę Pawicką, jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumie art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 - 5563 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową ujawniony w ciągu 2 lat od jego dostarczenia. W razie braku zgodności Towaru z Umową powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej na podstawie przepisów CEiDG.

 

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

Procedura postępowania reklamacyjnego:

Wszelkie reklamacje zakupionych produktów, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo (szczególnie rozdział 5a Ustawy o prawach konsumenta), lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy zgłosić w formie pisemnej bezpośrednio do Sklepu, poprzez przesłanie informacji:

- na piśmie na adres: Cachorro Karolina Pawicka, ul. Chełmska 48A, 30-238 Kraków,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@cachorro.pl,

- przy użyciu formularza kontaktowego, dostępnego na stronie Sklepu.

 

W składanej reklamacji zaleca się:

- podanie informacji, dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,

- określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (naprawa, wymiana Towaru na nowy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy - jeżeli wada jest istotna),

- podanie danych kontaktowych osoby składającej reklamację (ułatwi to i przyśpieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep).

 

Powyższe zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

W przypadku realizowania uprawnień z tytułu rękojmi, o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć Towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Zobowiązujemy się ustosunkować do każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Państwu Towaru.

 

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem (Przedsiębiorca – z wyjątkiem osób fizycznych zawierających Umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego, tzw. „quasi-konsumenci”, czyli przedsiębiorcy jednoosobowi korzystający z niektórych praw konsumentów):

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem (Przedsiębiorcą), na podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady.

 

Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie:

Cachorro nie jest producentem Towarów i na sprzedawane produkty nie udziela dodatkowej gwarancji. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną:

Sklep internetowy Cachorro, dostępny pod adresem www.cachorro.pl, który prowadzony jest przez Karolinę Pawicką, podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości, które zostały zgłoszone przez Klientów.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Właściciela Sklepu internetowego www.cachorro.pl, o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu. Nieprawidłowości (rodzaj oraz datę jej wystąpienia) prosimy zgłaszać za pośrednictwem skrzynki e-mailowej: sklep@cachorro.pl.

Opublikowano: